Clubreglement SKLD

Ouders langs de zijlijn, fijn dat ze er zijn!  Zeker als we volgende afspraken respecteren :

U heeft ervoor gekozen om uw zoon of dochter bij onze vereniging te laten sporten. Dit betekent dat u vertrouwen heeft in de jeugdopleiding die wij bieden. Het garanderen van kwaliteit houdt echter ook in dat we met de diverse betrokkenen bepaalde afspraken maken en dat bepaalde spelregels in acht genomen moeten worden.
Met dit clubreglement willen we die afspraken en regels even op een rij zetten. 

  1. Het lidmaatschapsgeld: 

De club bepaalt ieder jaar de lidmaatschapsbijdrage.
Het lidgeld bedraagt dit seizoen 350 euro. Voor het 2de kind 300 euro en 3de kind 250 euro.
Voor de allerkleinsten van U6 bedraagt het lidgeld 300 euro.
Het lidgeld wordt steeds betaald bij inschrijving van het kind/kinderen.
Het niet betalen van het lidgeld heeft tot gevolg dat de speler bij aanvang van de competitie op 01/09/2023 niet kan opgesteld worden wegens verzekeringstechnische redenen.
Deze bijdrage bevat de aansluiting bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond met inbegrip van de sportverzekering. Ze geeft bovendien recht op het volgen van de wekelijkse trainingen en het deelnemen aan de wedstrijden (vanaf de leeftijd van 5 jaar). 

In het lidgeld voor het seizoen 2023-2024 zijn o.a. inbegrepen :
*Een trainingsbroek- en vest;
*1 paar kousen, T-shirt en voetbalshort;
*Aansluiting bij KBVB en verzekering;
*Lidkaart die recht geeft op korting bij enkele speciaalzaken in sportkledij;
*Techniektraining wordt opgestart.

Elke speler is verplicht het trainingspak te dragen om de eenheid van de ploeg – zeker bij wedstrijden – te beklemtonen. 

Voor dit lidgeld biedt SKL Doorslaar bovendien:
Een drankenkaart twv. 20 consumpties voor de thuiswedstrijden.
Elke mutualiteit biedt de mogelijkheid om een deel van het lidgeld te recupereren. Bij inschrijving wordt jullie een formulier overhandigd dat jullie kunnen gebruiken voor tussenkomst van het ziekenfonds. (Dit kan later ook op de website worden gedownload)
De club is geen vervangmiddel voor kinderopvang. Ze heeft als doelstelling kinderen van alle leeftijden in contact te brengen met de voetbalsport en ze hierin op een speelse én degelijke wijze op te leiden.
Door het betalen van het lidmaatschapsgeld verklaart u het clubreglement te kennen, te aanvaarden en te zullen respecteren. 

Gelieve regelmatig de website te raadplegen. Alle nuttige informatie met betrekking tot de werking van SKL Doorslaar en de jeugdwerking in het bijzonder is hierop beschikbaar (adresgegevens en telefoonnummers van bestuursleden-trainers-afgevaardigden, trainingsuren, tornooien, oefenwedstrijden, afgelastingen, etc )

  1. GEDRAG EN LEEFREGELS TIJDENS TRAININGEN 

2.1. Alle hieronder beschreven gedrag- en leefregels worden strikt opgevolgd door de spelers, tenzij uitdrukkelijk anders gevraagd door de trainer of afgevaardigde. De trainers of afgevaardigden kunnen daarenboven nog extra regels toevoegen per ploeg, waarvan zij de spelers op de hoogte brengen. 

2.2. Elke afwezigheid voor een training wordt vooraf gemeld aan de trainer en op prosoccerdata. In geval van ziekte wordt tevens de duur van de afwezigheid gemeld. 

2.3. Elke speler is steeds op tijd vóór het begin van de training, zoniet wordt de trainer hiervan verwittigd. 

2.4. Elke speler groet zijn trainer en afgevaardigde bij aankomst en vertrek in de club. 

2.5. Elke kwetsuur wordt vóór de training gemeld aan de trainer. In overleg met de trainer kan beslist worden niet deel te nemen aan de training en/of een dokter voor de kwetsuur te raadplegen. 

2.6. Een gekwetste speler mag slechts de trainingen hervatten na het voorleggen van een medisch getuigschrift van de behandelende geneesheer. (Enkel voor te leggen bij zware kwetsuren). 

2.7. De spelers begeven zich zonder uitdrukkelijke toestemming niet op het terrein, in de bergruimtes of in een andere ruimte dan de aan de ploeg toegewezen kleedkamer. 

2.8. Geen onnodige waardevolle voorwerpen (GSM, horloge, sieraden, … ) of grote hoeveelheden geld meebrengen naar de kleedkamer. De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken. 

2.9. De spelers bewaren de orde in de kleedkamer. Er wordt niet gespeeld in de kleedkamers en men laat geen afval achter, behalve dan in de vuilnisbak. Zowel voor als na de training, of de wedstrijd, bevindt men zich niet langer in de kleedkamer dan noodzakelijk is. 

2.10. Als de trainer of afgevaardigde het woord neemt, zwijgen alle spelers. 

2.11. Vooraleer de spelers het terrein betreden, controleren ze of kleren en schoeisel behoorlijk zijn aangetrokken. De kledij en schoeisel moet aangepast zijn aan de weersomstandigheden. 

2.12. Het trainingsmateriaal wordt steeds samen opgeruimd en bij de trainer verzameld.

2.13. Geen enkele speler betreedt het terrein wanneer een andere ploeg nog training heeft. 

2.14. De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens trainingen. 

2.15. Spelers die op gelijk welke manier de training blijvend storen, worden gesanctioneerd. 

2.16. Het gebruik van obscene, beledigende taal is ten strengste verboden. 

2.17. De spelers beoefenen hun sport op een gezonde agressieve manier, met respect voor het lichaam van de tegenstander. Ongecontroleerd geweld of overdreven agressie tijdens de training worden gestraft met onmiddellijke verwijdering uit de training. 

2.18. Indien een speler zonder aanvaardbare reden te laat komt voor een training, dan beslist de trainer welke maatregelen hij neemt. 

2.19.De trainer kan altijd beslissen om individuele trainingsopdrachten op te leggen voor thuis. 

2.20. Vooraleer na een training terug te keren in de kleedkamer worden buiten de schoenen en eventueel de trainingsballen schoongemaakt, indien er na de training gedoucht wordt.

2.21. Hou de kleedkamers proper! Het opzettelijk bevuilen van de kleedkamers zal ernstig gesanctioneerd worden. 

2.22. Tijdens het douchen is het dragen van badslippers aangeraden. 

2.23. Niemand verlaat onverzorgd de kleedkamers. 

2.24. Bij een sportongeval tijdens de trainingen of wedstrijden dient een aangifte te worden ingediend. 

> Elk ongeval moet zo spoedig mogelijk (binnen de 14 dagen) aan de secretaris gemeld worden op het daartoe voorziene ongevallen formulier samen met de naam en het aansluitingsnummer van uw ziekenfonds. Dit formulier is te verkrijgen via jouw trainer, afgevaardigde, of de secretaris. 

>De speler betaalt alle kosten en gaat dan naar zijn ziekenfonds. De afrekening, samen met het door de geneesheer ingevulde genezingsattest, wordt bezorgd aan de secretaris. Daarna wordt de terugbetaling door de KBVB uitgevoerd op de rekening van de club. De club bezorgt u het door de KBVB gestorte bedrag. 

  1. GEDRAG EN LEEFREGELS TIJDENS WEDSTRIJDEN 

3.1. De meeste bovenstaande gedrag- en leefregels tijdens trainingen gelden uiteraard ook voor wedstrijden. 

3.2. Ongewettigd te laat komen op een wedstrijd betekent automatisch dat je bankzitter wordt tijdens de wedstrijd of zelfs niet op het wedstrijdblad verschijnt. 

3.3. Elke speler biedt zich voor de wedstrijd aan met een propere trainingsuitrusting. 

3.4. De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de opwarming, wedstrijdbespreking en wedstrijd. 

3.5. De spelers zijn het visitekaartje en het uithangbord van onze club. Zij brengen de naam van de club niet in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag op het terrein of daarbuiten. In geval van ernstige tekortkomingen op gebied van fair-play, sportiviteit en algemeen gedrag kan het dagelijks bestuur op advies van de trainer en in samenspraak met het jeugdbestuur  een sanctie uitspreken. 

3.6. Na de wedstrijd wordt, onder leiding van de afgevaardigde en/of, op een ordelijke manier de gebruikte kledij weer ingezameld. De spelers houden zich aan de organisatie die de afgevaardigde hier oplegt. 

3.7. Elke speler neemt na de wedstrijd verplicht een douche. ( de allerkleinsten worden hier aangepast begeleid). Gebruikte outfit wordt ordelijk in de sporttas gestopt.

3.8. Als de speler klaar is, wacht hij in de kleedkamer tot andere spelers van zijn groep klaar zijn. In groep begeven de spelers zich naar de ouders of begeleiders. 

3.9. Tijdens de wedstrijd mag enkel de voorziene uitrusting gedragen worden. 

3.10. Vóór de wedstrijden leeft de speler de afspraken na met betrekking tot voeding en drank. Eet vooral geen vettige spijzen en bouw zeker voldoende tijd in tussen de laatste maaltijd en de wedstrijd. 

3.11. Tijdens de verplaatsingen met de auto worden de volgende regels strikt nageleefd: 

> Elke ouder die zijn kind brengt naar de afgesproken plaats van samenkomst, informeert zich bij trainer of afgevaardigde of er genoeg vervoer voorzien is. Indien niet dan rekenen wij op uw medewerking voor het mee organiseren van het vervoer. 

> Geen chaotische luidruchtigheid (vreugde uiting door gezamenlijk zingen wordt als positief ervaren).

 > Steeds je gordel om, als die aanwezig is! 

3.12. Het dragen van oorringen en piercings wordt niet toegelaten op de trainingen noch de wedstrijden 

3.13. Bij uitsluiting wegens onverantwoord gevaarlijk spel, racisme tegenover de tegenstrever, onbetamelijk gedrag en handtastelijkheden tegenover de scheidsrechter zullen de boeten verhaald worden aan de speler. De Club behoudt zich het recht voor nog een bijkomende maatregel (desnoods uitsluiting) toe te passen 

3.14. Elke wedstrijd wordt beschouwd als beloning voor de spelers. De samenstelling van de ploeg behoort uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de trainer. 

3.15. Als speler of ouder mag u steeds uitleg vragen over het hoe en waarom van de ploegopstelling, maar we verwachten dat u dat doet op een rustige manier, zonder vooroordelen en op een tijdstip dat het ook de trainer past. Het is echter niet de bedoeling dat elke stap of initiatief steeds door de trainer dient uitgelegd en/of verantwoord te worden. 

  1. ANDERE GEDRAG EN LEEFREGELS VOOR SPELERS

4.1. De nachtrust van de spelers is van het allergrootste belang om de intensiteit van de inspanningen te kunnen verwerken. Daarenboven moeten zij zich fris kunnen aanbieden op trainingen en wedstrijden om een beter niveau te kunnen bereiken. 

4.2. Voor testwedstrijden of -trainingen bij een andere club is een schriftelijke toestemming van de trainer, jeugdbestuur en gerechtelijke correspondent vereist omwille van de eerlijkheid ten opzichte van onze club én omwille van de verzekering voor de speler. 

4.3. Spelers die schade toebrengen aan de accommodatie van SKL Doorslaar of aan de geparkeerde wagens kunnen, via hun ouders, burgerlijk aansprakelijk gesteld worden voor deze schade. 

4.4. Alle opzettelijk toegebracht lichamelijke schade aan derden (slaan, niet-voetbal bewegingen, enz… ) wordt onbetwistbaar door de ouders van de betrokken speler vergoed indien het vonnis van een mogelijks rechtsgeding zijn schuld zou bevestigen. 

4.5. Het ontvreemden of stelen van bezittingen die toebehoren aan SKL Doorslaar (trainings- en spelersuitrusting inbegrepen), medespelers en medewerkers kan bestraft worden door de Club met onmiddellijke verwijdering van de speler. 

4.6. Spelers die betrapt worden op het gebruik, bezit of dealen van drugs worden onmiddellijk uit SKL Doorslaar verwijderd bij beslissing van de Club. Een beroep tegen deze beslissing is niet mogelijk. 

  1. AFSPRAKEN IN VERBAND MET DE SCHOOL 

5.1. De studie heeft voorrang op het voetbal, doch mag geen uitvlucht zijn om de trainingen niet te hoeven bij te wonen.

5.2. Verwaarlozen van de studies kan, na contact met de ouders, leiden tot tijdelijke stopzetting van trainings- en wedstrijdactiviteiten. 

5.3. Schoolproblemen worden tijdig door de ouders aan de trainer en het jeugdbestuur  gemeld. 

5.4. Indien een speler verstek moet geven door schoolverplichtingen, dient dit gemeld te worden door de ouders, maar zal daar steeds begrip voor getoond worden. 

5.5. Tijdens de examens zal voor de oudere leeftijdscategorieën het trainingsritme aangepast worden. 

  1. SPECIFIEKE GEDRAGSREGELS VOOR OUDERS 

6.1. Aangezien de spelers één of verschillende malen per week op de club zijn, is het belangrijk te komen tot een goede informatie-uitwisseling. De ouders moeten daarom de trainer en het jeugdbestuur  op de hoogte brengen van belangrijke familiale omstandigheden, problemen op school, eventuele medische dossiers en dergelijke zodat we niet nodeloos in probleemsituaties terechtkomen. 

6.2. De spelers (U6 tot U13) worden bij training en wedstrijd gebracht en afgehaald ter hoogte van de kleedkamers. We vragen ook te controleren of de training en/of wedstrijd doorgaat. Ook al worden inspanningen gedaan om iedereen zoveel mogelijk van afgelastingen op voorhand te verwittigen, kan het altijd zijn dat dit toch ter plaatse zal zijn. Gelieve hiervoor ook onze gebruikte communicatiekanalen voor te raadplegen zoals onze facebookgroepen, email, etc.

6.3. De ouders van elke jeugdspeler van SKL Doorslaar worden gevraagd om op een positieve manier (juist taalgebruik, beheersen van emoties, geen confrontaties met ouders van tegenpartij..) voor alle jeugdspelers van SKL Doorslaar te supporteren. 

6.4. Ouders zijn geen trainers en dus kan coaching alleen van een door SKL Doorslaar aangestelde trainer komen. 

6.5. Ook de scheidsrechter dient gerespecteerd te worden en eventuele scheidsrechterlijke vergissingen worden bezadigd benaderd en mogen geen aanleiding geven tot vulgaire scheldpartijen of het sporteducatieve karakter op de helling zetten. Ouders die door hun gedrag de werking van SKL Doorslaar in het gedrang brengen of die spelers, andere ouders of andere medewerkers binnen de vereniging beledigen in het publiek, kunnen de toegang tot de trainingen, wedstrijden en tornooien ontzegd worden. 

6.6. De ouders verbinden er zich toe eventuele problemen via de trainer of het jeugdbestuur  bekend te maken. Zij respecteren de integriteit van de club en laten zich niet verleiden om de club op een negatieve manier voor te stellen. 

6.7. De ouders van elke jeugdspeler worden met aandrang gevraagd om er voor te zorgen dat de jeugdspeler op tijd komt. We willen de ouders wijzen op het feit dat zij hier een belangrijke rol spelen en het organisatiemodel van SKL Doorslaar en de jeugdwerking van SKL Doorslaar NIET in gevaar mogen brengen door een nonchalante en een vrijblijvende opstelling. Veelvuldig te laat komen kan dan ook een definitieve verwijdering als speler tot gevolg hebben. 

6.8. De trainer kan in geen enkel geval beïnvloed worden door de ouders met betrekking tot het opstellen van een speler voor een wedstrijd. Hierdoor zou de objectiviteit van de beoordeling van een speler in het gedrang kunnen worden gebracht. 

6.9. In geval van ernstige onenigheid of onaangepast gedrag van de ouders wordt steeds het jeugdbestuur ingeschakeld om een beslissing te nemen. 

6.10. Boetes ten gevolge van onbetamelijk gedrag, racisme, het betreden van het veld en de kleedkamers, het aanmoedigen of plegen van verbaal en fysisch geweld tijdens of na de wedstrijd tegenover de tegenstrever of scheidsrechter zullen verhaald worden aan diegene die zich hieraan schuldig maakt. Het staat het dagelijks bestuur vrij nog bijkomende sancties te nemen (desnoods terreinverbod). 

 

  1. PRIVACYWETGEVING

7.1. Als ouder geeft u de toestemming aan onze club, trainers en andere leden uw opgegeven emailadres bij inschrijving te mogen gebruiken voor officiële meldingen met betrekking tot onze club SKL Doorslaar. Dit kan gaan over mededelingen mbt tot de wedstrijden van jullie kinderen tot het uitnodigen van evenementen georganiseerd door onze club.

7.2 Als ouder geeft u tevens de toestemming aan de club foto’s die getrokken worden tijdens een wedstrijd of training te mogen gebruiken voor de website of andere officiële documenten van onze club SKL Doorslaar, en op onze sociale mediakanalen.

7.3 Indien uw kind niet langer aangesloten is bij onze club, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren, dit in het kader van de privacywetgeving.

  1. 20 TIPS VOOR ‘SPORTIEVE’ OUDERS

1. Moedig de kinderen aan en geef voorrang aan hun sport. 
2. Geef het ‘goede voorbeeld’. 
3. Dwing ze nooit om uw ambities waar te maken. 
4. Zorg voor positieve ervaringen. Ondersteun ze met aanmoedigingen. 
5. Help de kinderen vertrouwen te krijgen. 
6. Laat ze voetballen op hun eigen niveau. Help ze om realistische doelen te stellen. 
7. Benadruk het plezier en vermijd prestatiedruk. Maak hen duidelijk dat voetbal meer is dan ‘winnen of
verliezen’. Er is ook nog gezondheid, vriendschap, uithouding, durf, samenwerking. 
8. Leer ze dat groepsinzet en inspanning even belangrijk zijn als een overwinning. 
9. Applaudisseer voor goed spel zowel van uw kinderen als die van de tegenstrever. 
10. Wees vriendelijk tegenover alle andere ouders/begeleiders en scheidsrechters. 
11. Blijf positief, ook na verlies. Kleineer of schreeuw nooit. 
12. Trek de scheidsrechter in het openbaar nooit in twijfel. 
13. Laat uw waardering voor de trainer blijken. 
14. Leer je kind een goede verliezer te zijn: het leven gaat verder en het is niet enkel voetbal dat telt. Verliezen moet een stimulans zijn om te blijven werken aan je zwakke punten. 
15. Breng evenwicht tussen de sporteisen en de behoeften van het gezin en de school. 
16. Help uw kinderen een gezonde, evenwichtige levenswijze te ontwikkelen. 
17. Ook hier geeft u zelf het goede voorbeeld. 
18. Sportieve mislukkingen zijn nooit persoonlijke mislukkingen. 
19. Ouders en supporters mogen natuurlijk aanmoedigen, maar bemoeien zich niet met het spel. 
20. En het allerbelangrijkste: motiveer uw kind om aan sport te doen (liefst voetbal) i.p.v. spelletjes te spelen op de playstation of voortdurend naar tv te liggen staren. Laat ze dus actief bezig zijn tijdens hun vrije tijd!!!

 

Met dank voor uw medewerking om voor iedereen van voetbal een feest te maken !

 

Ondergetekende verklaart bovenstaande afspraken gelezen te hebben en deze toe te passen ten voordele van elke speler.

 

Naam ouder/voogd 1:…………………………………………. Naam Ouder/Voogd 2 :…………………………….

Naam Speler : ……………………………………………………..

Datum : ………………………………………………………………. Datum : …………………………………………………..

 

Handtekening :                                                               Handtekening :