API

Aanspreekpunt Integriteit (CLUB-API)

Incidenten van grensoverschrijdend gedrag kunnen de werking van een sportclub op zijn kop zetten. Een laagdrempelig aanspreekpunt, goede eerste opvang en vlotte doorverwijzing zijn cruciaal om incidenten op een gestructureerde manier aan te pakken met respect voor de melder en alle betrokkenen. Daarom heeft Voetbal Vlaanderen het initiatief van ‘Club-API’ opgericht. Hiernaast heeft Voetbal Vlaanderen een federatie-API dat je kan contacteren. Je komt rechtstreeks op het GSM-toestel van de federatie-API uit waardoor je geen andere medewerkers aan de lijn krijgen.

WAT IS DE FUNCTIE VAN DE API?

Een aanspreekpersoon Integriteit (API) binnen een sportclub of federatie is een laagdrempelig aanspreekpunt waar sporters, hun ouders, trainers, bestuurders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag, discriminatie of racisme. De API zorgt ook voor een duidelijke opvolging van incidenten.

  • Aanspreekpunt en eerste opvang: De API luistert naar het verhaal van de melder of vraagsteller, zonder de rol van hulpverlener op te nemen. Een API beschikt over empathie, luistert en stelt het verhaal in vraag.
  • Aanpak: De API neemt elke vraag of melding ernstig. De API – eventueel bijgestaan door een noodteam – volgt daarbij een logisch stappenplan (handelingsprotocol). Bij vermoedens of aanwijzingen van ernstig grensoverschrijdend gedrag is het vaak niet de taak van de API om zelf hulp te verlenen  of op onderzoek uit te gaan, maar verwijst hij door naar deskundigen (hulpverlening, politie, justitie…).
  • Preventie en ondersteuning bestuur: In samenwerking met het bestuur zorgt de API voor het bekendmaken van het bestaan en de rol van de API, en voor bewustmaking in verband met gedragscode(s). De API blijft op de hoogte en geeft informatie van en geeft informatie en advies door aan het bestuur over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

VOOR WAT IS EEN API NIET BEVOEGD?

  • Hulpverlener: start geen hulpverleningsproces en heeft geen beroepsgeheim
  • Onderzoeksrechter: moet niet achter alle feiten aangaan of bewijsmateriaal verzamelen
  • Journalist: moet niet iedereen informeren wie nieuwsgierig is
  • Bestuurder: heeft geen bestuurlijke verantwoordelijkheid, maar enkele een adviserende rol